Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u met ons als leverancier sluit (prpmed Funkner e.K.) via de website prpmed.de. Tenzij anders overeengekomen wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van door u gebruikte eigen voorwaarden.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) De overeenkomst heeft betrekking op de verkoop van goederen .

Onze aanbiedingen op het internet zijn niet-bindend en geen bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten.

(2) U kunt een bindend koopaanbod (bestelling) doen via het online winkelmandje.

De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelwagentje" geplaatst. U kunt het "winkelmandje" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen. Nadat u op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan naar bestelling" (of een soortgelijke aanduiding) hebt geklikt en de persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendingsvoorwaarden hebt ingevoerd, worden de bestelgegevens uiteindelijk als besteloverzicht weergegeven.

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid de gegevens in het besteloverzicht nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.

Door de bestelling via de desbetreffende knop ("bestelling onder voorbehoud van betaling", "kopen" / "nu kopen", "bestelling onder voorbehoud van betaling" of soortgelijke aanduiding) te verzenden, doet u ons een bindend aanbod.

U ontvangt eerst een automatische e-mail over de ontvangst van uw bestelling, die nog niet leidt tot het sluiten van de overeenkomst.

(3) De aanvaarding van het aanbod (en dus de totstandkoming van het contract) geschiedt binnen 2 dagen door middel van een bevestiging in tekstvorm (bijv. e-mail) waarin de uitvoering van de bestelling of de levering van de goederen aan u wordt bevestigd (orderbevestiging).

Indien u geen overeenkomstig bericht hebt ontvangen, bent u niet langer gebonden aan uw bestelling. In dat geval worden reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetaald.

(4) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden (tenzij in het desbetreffende aanbod een andere termijn is vermeld).

(5) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract gebeurt per e-mail, deels automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons heeft opgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en, in het bijzonder, dat het niet verhinderd wordt door SPAM-filters.

§ 3 Sluiten van de overeenkomst voor cursussen

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de levering van cursussen.

Onze aanbiedingen op het internet zijn niet-bindend en geen bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten.

(2) U kunt een bindend aanbod (bestelling) doen via het online winkelmandje.

De te boeken cursussen worden opgeslagen in het "winkelmandje". U kunt het "winkelmandje" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen. Nadat u op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan met bestellen" (of een soortgelijke aanduiding) hebt geklikt en uw persoonlijke gegevens en de betalingsvoorwaarden hebt ingevoerd, worden de bestelgegevens uiteindelijk als besteloverzicht weergegeven.

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.

Door de bestelling via de betreffende knop te verzenden, doet u ons een bindend aanbod.

U ontvangt eerst een automatische e-mail over de ontvangst van uw bestelling, die nog niet leidt tot het sluiten van de overeenkomst.

(3) De aanvaarding van het aanbod (en daarmee de totstandkoming van het contract) vindt plaats binnen 2 dagen door middel van een bevestiging in tekstvorm (bijv. per e-mail) waarin de boeking aan u wordt bevestigd (boekingsbevestiging). Indien u geen overeenkomstig bericht heeft ontvangen, bent u niet langer gebonden aan uw boeking. In dat geval worden reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetaald.

(4) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract gebeurt per e-mail, gedeeltelijk automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons heeft opgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en, in het bijzonder, dat deze niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 4 Dienstverlening voor cursussen

(1) De cursussen in de in de respectieve aanbiedingen beschreven vorm worden gehouden op de overeengekomen data.

(2) Voor zover de uitvoering van de cursussen afhankelijk is van het aantal deelnemers, vloeit het minimumaantal deelnemers voort uit het respectieve aanbod.

Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, zullen wij u uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk (bijv. per e-mail) laten weten dat de geboekte cursus niet doorgaat. In dat geval worden reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetaald.

(3) In geval van annulering van een individueel evenement wegens tijdelijke afwezigheid van de cursusleider wegens ziekte of om een andere belangrijke reden, worden de reeds verleende diensten onmiddellijk terugbetaald.

In het geval van evenementen die uit meerdere data bestaan, zal, indien een datum wordt geannuleerd wegens kortstondige afwezigheid van de cursusleider wegens ziekte of een andere belangrijke reden, de geannuleerde datum worden ingehaald op een alternatieve datum.

(4) In verband met het gebruik van cursusruimten en -objecten dient u zich te houden aan de ter plaatse opgehangen huisregels. U dient onze aanwijzingen of de aanwijzingen van de cursusleider op te volgen.

§ 5 Vervangende deelnemer

U kunt te allen tijde voor aanvang van de cursus een vervangende deelnemer opgeven. Aan deze omboeking zijn voor u geen kosten verbonden.

§ 6 Bijzondere afspraken over aangeboden betalingsmethoden

(1) Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout

Als u een betalingsmethode selecteert die via "PayPal" / "PayPal Checkout" wordt aangeboden, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden via "PayPal" worden u onder een daartoe bestemde knop op onze website en in het online bestelproces getoond. PayPal" kan andere betalingsdiensten gebruiken voor de verwerking van betalingen; als er speciale betalingsvoorwaarden gelden, wordt u daarover apart geïnformeerd. Meer informatie over "PayPal" vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full).

(2) Betaling via "Mollie

Indien u een betaalmethode selecteert die via "Mollie" wordt aangeboden, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland; "Mollie").

De afzonderlijke betalingsmogelijkheden via "Mollie" worden u getoond onder een dienovereenkomstige knop op onze internetaanwezigheid en in het online bestelproces. Mollie" kan voor de betalingsverwerking gebruik maken van andere betalingsdiensten; indien er speciale betalingsvoorwaarden gelden, wordt u daarover apart geïnformeerd. Meer informatie over "Mollie" vindt u op https://www.mollie.com/de (https://www.mollie.com/de).

§ 7 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht slechts uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven onze eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Als u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:

a) Wij blijven eigenaar van de goederen totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen is verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.

b) U mag de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval draagt u reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het aan u toekomende factuurbedrag uit de doorverkoop aan ons over, wij aanvaarden de overdracht. Verder bent u bevoegd de vordering te innen. Voor zover u uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behouden wij ons echter het recht voor de vordering zelf te innen.

c) Bij samenvoeging en vermenging van de voorbehouden goederen verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de overige verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overstijgt. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij ons.

§ 8 Garantie

(1) De wettelijke rechten van aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en ons en de vervoerder zo snel mogelijk van eventuele klachten op de hoogte te stellen. Als u hieraan niet voldoet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Voor zover een eigenschap van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, geldt de afwijking alleen dan als overeengekomen, wanneer u daarvan vóór het indienen van de contractuele verklaring door ons in kennis bent gesteld en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractanten is overeengekomen.

(4) Voor zover u ondernemer bent, geldt in afwijking van bovenstaande garantieregeling het volgende:

a) Alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant gelden als akkoord voor de kwaliteit van de goederen, maar niet andere reclame, publieke aanbiedingen en verklaringen van de fabrikant.

b) Bij gebreken verlenen wij naar onze keuze garantie door het verhelpen van het gebrek of door nalevering. Indien het verhelpen van de gebreken mislukt, kunt u naar keuze een korting eisen of van de overeenkomst afzien. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij de aard van de goederen of het gebrek of andere omstandigheden anders aangeven. In geval van herstel hoeven wij de hogere kosten voor het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering niet te dragen, mits het vervoer niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantietermijn bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen. Verkorting van de termijn is niet van toepassing:

- voor opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade die aan ons te wijten is en die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade;

- voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het artikel hebben aangenomen;

- voor zaken die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt;

- bij wettelijke verhaalsrechten die u op ons heeft in verband met rechten die voortvloeien uit gebreken.

§ 9 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van bevoegdheid

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument wordt geboden, daardoor niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van uitvoering voor alle prestaties uit de met ons bestaande zakenrelaties alsmede de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent. Hetzelfde geldt wanneer u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of wanneer uw woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering onbekend is. Het recht om ook een vordering in te stellen bij het gerecht van een andere wettelijk bevoegde plaats blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. klanteninformatie

1. Identiteit van de verkoper

prpmed Funkner e.K.

Kurstraße 7

63667 Nidda

Duitsland

Telefoon: +49 6043 9862 817

E-mail: contact@prpmed.de

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

Wij zijn niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

2. Informatie over de sluiting van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het reglement "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, opslag van contractteksten

3.(1) De contractuele taal is het Duits .

3.de volledige tekst van het contract wordt door ons niet opgeslagen. Voordat u de bestelling via het online winkelmandje verstuurt, kunt u de contractgegevens afdrukken of elektronisch opslaan met behulp van de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegezonden.

3.3. bij offerteaanvragen buiten het online winkelmandje om ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Gedragscodes

4.1. wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van de Käufersiegel van Händlerbund Management AG, die kunnen worden ingezien op: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf (https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf).

5. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het desbetreffende aanbod.

6. Prijzen en betalingsmodaliteiten

6.de prijzen in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.de ontstane verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een daartoe bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden apart getoond in de loop van het bestelproces en komen extra voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.als de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen er verdere kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn.

6.4. eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvingskosten of wisselkosten van kredietinstellingen) komen voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.

6.de voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in de desbetreffende aanbieding onder een daartoe bestemde knop weergegeven.

6.6. Tenzij in de afzonderlijke betalingswijzen anders is bepaald, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

6.7. tenzij anders overeengekomen, moet de betaling voor een cursus uiterlijk op de cursusdatum ter plaatse voor het begin van de cursus zijn voldaan, anders bestaat er geen recht op deelname.

7. Leveringsvoorwaarden

7.de leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daartoe bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overdracht van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon opdracht heeft gegeven de verzending uit te voeren.

Indien u ondernemer bent, zijn levering en verzending voor uw risico.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de juristen van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in IT-recht en worden permanent gecontroleerd op juridische conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service (https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service).

laatste update: 29.11.2022

Product added to wishlist
Product added to compare.
group_work Cookie toestemming