Политика за анулиране

Потребител е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не могат да бъдат отнесени предимно към неговата търговска или независима професионална дейност.

Право на отказ

Имате право да се откажете от този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина. Срокът за отмяна е четиринадесет дни от деня, в който вие или посочено от вас трето лице, което не е превозвач, сте влезли или сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отмяна, трябва да ни информирате (г-н Инго Фанкнер, Kurstraße 7, 63667 Nidda, телефонен номер: +49 160 908 13822, електронен адрес: contact@anyderma.com) чрез ясна декларация (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) за решението си да отмените този договор. За тази цел можете да използвате приложения образец на формуляр за оттегляне, който обаче не е задължителен. За да спазите срока за оттегляне, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняването на правото на оттегляне преди изтичането на срока за оттегляне.

Последици от отмяната на договора

Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомлението за отмяната на този договор. За това изплащане ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да бъдете таксувани за това изплащане. Можем да откажем изплащането, докато не получим стоките обратно или докато не представите доказателство, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Трябва да ни върнете или предадете стоките незабавно и във всички случаи не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който ни уведомите за прекратяването на този договор. Срокът е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на четиринадесетдневния срок. Вие поемате преките разходи по връщането на стоките. Трябва да платите за всяка загуба на стойност на стоките, само ако тази загуба на стойност се дължи на боравене със стоките, което не е необходимо за проверка на състоянието, свойствата и функционирането на стоките.
Изключване илипредсрочно изтичане на правото на отказ

Правото на отказ не се прилага за договори

- за доставка на стоки, които не са сглобяеми и за чието изработване решаващо значение има индивидуалният избор или определяне от страна на потребителя или които са ясно съобразени с личните нужди на потребителя;
- за доставка на стоки, които могат бързо да се развалят или чийто срок на годност би бил бързо надхвърлен;
- за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е била договорена в момента на сключване на договора, но които могат да бъдат доставени най-рано 30 дни след сключването на договора и чиято текуща стойност зависи от колебанията на пазара, върху които търговецът няма контрол;
- за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договори за абонамент.

Правото на отказ от договора се погасява предсрочно в случай на договори

- за доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за защита на здравето или хигиена, ако пломбата им е била отстранена след доставката;
- за доставка на стоки, ако те са били неразделно смесени с други стоки след доставката поради тяхното естество;
- за доставка на звукови или видеозаписи или компютърен софтуер в запечатана опаковка, ако пломбата е била отстранена след доставката.
Образец на формуляр за оттегляне

(Ако желаете да прекратите договора, моля, попълнете и върнете този формуляр)

До
Г-н
Ingo Funkner
Kurstraße 7
63667 Nidda

Електронен адрес: contact@anyderma.com


- С настоящото аз/ние (*) се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас (*) договор за покупка на следните стоки (*)

- Поръчани на (*)/получени на (*)

- Име на потребителя/потребителите

- Адрес на потребителя/потребителите

- Подпис на потребителя/потребителите (само в случай на уведомление на хартия)

- Дата
---------------------------------------
(*) Ненужното се зачерква.

Източник: www.ra-plutte.de/widerrufsbelehrung-generator/

Product added to wishlist
Product added to compare.
group_work Съгласие за бисквитките